Przesyłając niniejszy wniosek do Amway, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Zasad Korzystania z Witryny. Ponadto potwierdzasz, że wyrażasz zgodę i zobowiązujesz się przestrzegać Warunków Umowy współpracy z Amway oraz innych dokumentów umownych stanowiących jej integralną część. Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez firmę Amway GmbH, Benzstrasse 11b-c, D-82178 Puchheim zgodnie z Polityką prywatności, która wyjaśnia między innymi Twoje prawa do ochrony danych osobowych oraz sposoby, w jakie można z nich skorzystać.

Mianowicie:
1. Zabrania się angażowania się w sprzedaż i dystrybucję osobom, które:
a) zostały uznane za notorycznych lub zawodowych przestępców lub za osoby ze skłonnością do popełniania przestępstw, chyba że zostały one formalnie zresocjalizowane;
b) zostały skazane prawomocnym wyrokiem za niezawiniony czyn zabroniony zagrożony karą nie mniej niż trzech lat pozbawienia wolności, pod warunkiem, że zastosowano skutecznie karę większą niż przewidywany minimalny jej wymiar;
c) zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za jedno z przestępstw, o których mowa w Księdze II, Tytuł VIII, Rozdział II Kodeksu Karnego, tj. za paserstwo, pranie brudnych pieniędzy, fałszywą niewypłacalność, fałszywą upadłość, lichwę, rozbój, przestępstwa z użyciem przemocy, wymuszenie;
d) zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko publicznej opiece zdrowotnej i zdrowiu, w tym za przestępstwa, o których mowa w Księdze II, Tytuł VI, Rozdział II Kodeksu Karnego;
e) zostały prawomocnie skazane na podstawie dwóch lub większej liczby wyroków w okresie pięciu lat przed rozpoczęciem działalności biznesowej za przestępstwa oszustwa związane z przygotowywaniem produktów spożywczych lub handel produktami spożywczymi uregulowane przepisami szczególnymi;
f) podlegają jednemu ze środków prewencyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 grudnia 1956 roku, nr 1423, lub wobec których zastosowano jeden ze środków, o których mowa w ustawie z dnia 31 maja 1965 roku, nr 575, tj. środek zabezpieczający inny aniżeli pozbawienie wolności.