Jak korzystać z Planu?

Podstawy naszego biznesu

Twój dochód

Promuj* wysokiej jakości produkty, których klienci mogą używać każdego dnia. Zwiększ swój dochód stosując 3 poniższe sposoby:

  • Marża detaliczna z każdego produkty Amway™ zakupionego przez zarejestrowanego klienta.
  • Premie za osiągnięcia na podstawie wyników działalności.
  • Nagrody wypłacane po osiągnięciu kluczowych punktów rozwoju Twojego biznesu.
* Jedynie Przedsiębiorcy Amway, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w odpowiednich urzędach (urzędzie gminy i urzędzie skarbowym), są uprawnieni do dochodów pochodzących z prowadzenia swojego biznesu.

Marża detaliczna

Przedstawiamy ceny detaliczne każdego produktu, które są o 10% wyższe dla zarejestrowanego klienta niż cena Przedsiębiorcy Amway. Różnica między ceną PA a ceną, którą płaci Twój klient, to pierwszy element Twojego dochodu: marża detaliczna.

Cena Przedsiębiorcy Amway – PA płacą specjalną cenę za każdy produkt.

WP określa poziom Twojej kwalifikacji

WP oznacza Wartość Punktową. Prawie wszystkie produkty mają przypisaną WP. Suma WP wszystkich produktów zamówionych łącznie przez Ciebie i Twoją grupę biznesową w danym miesiącu określa poziom Twojej premii. Niniejsza tabela pokazuje, jaki poziom WP należy osiągnąć miesięcznie, aby zakwalifikować się na kolejny poziom procentowy premii za osiągnięcia. Wartości Punktowe poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktów.

WO stosowana jest do obliczania Twojej premii za osiągnięcia

WO oznacza Wielkość Obrotową. Większości produktów została przypisana wartość WO, która określa wielkość premii/upustu, którą otrzymasz po zakwalifikowaniu się na konkretny poziom procentowy premii/upustu.

Miesięczna WP

Procent premii za osiągnięcia

10 000 WP 21%
7000 WP 18%
4000 WP 15%
2400 WP 12%
1200 WP 9%
600 WP 6%
200 WP 3%

Przykładowy dochód

Kiedy obliczasz swoją premię, musisz znać całkowite WP i WO wszystkich swoich zamówień za cały miesiąc, tzn. wielkość swojej sprzedaży. Możesz monitorować swoją miesięczną wartość WP i WO w zakładce "Moje Biuro", dostępnej po zalogowaniu na stronie internetowej Amway. Jeżeli rekomendujesz grupę biznesową, musisz znać wielkość sprzedaży tej grupy, aby obliczyć swoją całkowitą premię. Między WP a WO istnieje zależność. Suma wszystkich WP określa poziom procentowy Twojej premii, a suma WO określa wysokość premii, którą możesz otrzymać. Jeżeli wspierasz PA, którzy są uprawnieni do otrzymania premii, zostanie ona odliczona od Twojej premii za osiągnięcia brutto — PA nie utracą żadnej z osiągniętych premii.

Załóżmy, że wielkość Twojej sprzedaży wyniosła 2400 WP. Spójrzmy do tabeli, aby odnaleźć procent premii.

Twoja premia za osiągnięcia to 12%! Świetnie! Teraz mamy już wszystkie informacje, które pozwolą nam sprawdzić, ile zyskasz w tym miesiącu!

Przykład bazuje na stosunku WP/WO = 7 zł oraz marży detalicznej w wysokości 30%.

1Jedynie Przedsiębiorcy Amway, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w odpowiednich urzędach (urzędzie gminy i urzędzie skarbowym), są uprawnieni do premii i pieniężnych nagród motywacyjnych, a także do dochodów pochodzących ze sprzedaży detalicznej produktów, i mogą uczestniczyć w seminariach biznesowych takich jak Seminarium Szkoleniowe dla Liderów i Konferencji dla Diamentowych Przedsiębiorców Amway. Te same zasady obowiązują przy obliczaniu rabatów dla Member+.

Sprzedając produkty klientom, zdobyłeś premię 12% i dodatkowo zarekomendowałeś 3 osoby z dolnej linii rekomendacji (każda z nich posiada własnych klientów), które zdobyły premię 3%, 6% i 9%.

Sugerowana marża detaliczna3

30% x 1400 WO = 420 zł

Twoja osobista Premia za osiągnięcia

Twoja grupowa WP wynosi 2400 WP/16800 WO (200 osobistej WP/1400 WO plus 300 WP/2100 WO od rekomendowanego ABO A, 700 WP/4900 WO od ABO B i 1200 WP/8400 WO od ABO C)

1400 osobistej WO
X 12% premii za osiągnięcia
_________________________
= 168 zł

2Wyliczenie zostało przedstawione dla celów orientacyjnych i może ulec zmianie w zależności od różnych okoliczności, jak również może zawierać nieaktualne dane. Informacje mają charakter ilustracyjny i nie stanowią obietnic, gwarancji lub zobowiązania do wypłaty premii ze strony Amway. Wyniki wyliczenia dochodów podane zostały w kwotach brutto i nie uwzględniają wydatków i podatków związanych z prowadzeniem biznesu Amway.

3Podstawą tego obliczenia z sugerowaną marżą detaliczną w wysokości 30% są ceny dla PA.

Premia za osiągnięcia od grupowej WO to różnica między procentowym poziomem premii za osiągnięcia Twoim i Twoich bezpośrednich PA z dolnej linii rekomendacji. Jak ją obliczyć: Twój poziom procentowy minus poziom procentowy Przedsiębiorców Amway z dolnej linii rekomendacji stanowi premię za osiągnięcia od grupowej WO. Jeśli pomnożysz grupową WO Twoich PA z dolnej linii rekomendacji przez różnicę procentową, otrzymasz premię za osiągnięcia od grupowej WO.

Twoja Premia za osiągnięcia od ABO A = 189 zł
(9% x 2100 WO = 189 zł)

Twoja Premia za osiągnięcia od ABO B = 294 zł
(6% x 4900 WO = 336 zł)

Twoja Premia za osiągnięcia od ABO C = 252 zł
(3% x 8400 WO = 252 zł)


Twój miesięczny dochód

Marża detaliczna + Twoja osobista Premia za osiągnięcia + Premia za osiągnięcia od grupowej WO 420 zł + 168 zł + 735 zł = 1323 zł


Twój roczny dochód

1323 zł x 12 = 15 876 zł

Wszystkie produkty posiadają Wartość Punktową (WP), co decyduje o poziomie premii. W tym przykładzie: 2400 WP = 4800 WO na podstawie stosunku WP/WO = 2. Poziom premii 12%. Kwota rocznego dochodu została wyliczona przy założeniu, że Ty i Twoi partnerzy z dolnej linii rekomendacji będziecie powtarzać przykład miesięcznego dochodu przez cały rok.