Już teraz zarejestruj się jako Klient i otrzymaj 12% upustu  na wszystkie produkty!

Data wejścia w życie: 13 maja 2021 r. 

Polityka prywatności / plików cookie dla odwiedzających witrynę firmy Amway

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób firma Amway International Inc. (dalej: „AII”) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, USA), firma Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Niemcy) i lokalne biuro Amway (ul.Pawia 21, 31-154 Kraków) (określane dalej łącznie jako „Amway” lub „my”) wykorzystuje dane osobowe zebrane lub pozyskane od odwiedzających („Odwiedzający” lub „Państwo”) tę witrynę („Witryna”). Opisuje, w jaki sposób gromadzimy lub pozyskujemy Państwa dane osobowe, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy, jak ich używamy, dzielimy się nimi i chronimy je, jak długo je przechowujemy, jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych oraz w jaki sposób mogą Państwo kontaktować się z nami w sprawie praktyk dotyczących prywatności. Pełnimy rolę współadministratorów Państwa danych osobowych.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą Amway („PA”), prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności dla PA dostępną po zalogowaniu się w Witrynie w charakterze PA, zawierającą informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy są Państwo zalogowani jako PA. Jeżeli są Państwo Zarejestrowanym Klientem, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności dla Zarejestrowanych Klientów dostępną po zalogowaniu się w Witrynie w charakterze Klienta, zawierającą informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy są Państwo zalogowani jako Klient.


W jaki sposób gromadzimy i pozyskujemy Państwa dane osobowe

Gdy poprosimy o podanie Państwa danych osobowych, wskażemy, czy podanie tych danych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy też jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i/lub ułatwienia zawarcia umowy, a także czy są Państwo zobligowani do podania danych osobowych, ze wskazaniem możliwych konsekwencji, jeżeli te dane nie zostaną podane.

Amway gromadzi i pozyskuje dane osobowe Odwiedzających na różne sposoby. Są to między innymi:

Kontakt z Amway. Gdy kontaktują się Państwo z nami przez różne kanały komunikacji dostępne na stronie „Kontakt” Witryny, gromadzimy Państwa dane osobowe oraz inne przekazywane przez Państwa informacje. Gromadzone dane osobowe obejmują na przykład adresy e-mail Amway, numery telefonów 
i dane przesyłane za pośrednictwem formularzy online.

Pliki cookie. Wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie, które umożliwiają gromadzenie pewnych informacji o korzystaniu z Witryny, gdy Państwo ją odwiedzają, przeglądają i z niej korzystają. Plik cookie to plik danych umieszczany w komputerze lub urządzeniu mobilnym, które jest wykorzystywane do odwiedzania stron internetowych. Nie umożliwiamy osobom trzecim zamieszczania plików cookie na Państwa urządzeniu. Tak długo, jak nie są Państwo zalogowani do naszych usług, Państwa dane są anonimowe i nie możemy ich powiązać z Państwem. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie plików cookie, z jakich korzystamy oraz informacje, dlaczego z nich korzystamy.

 • Poniższe pliki cookie są niezbędne do działania naszej Witryny:
Nazwa pliku cookie
Cel
JSESSION Ten plik cookie zapewnia śledzenie sesji technicznej.
AWSELB Ten plik cookie jest używany do równoważenia obciążenia.
Cart-content
Ten plik cookie przechowuje dane koszyka Odwiedzających.

 • Poniższe pliki cookie nie są niezbędne do działania naszej Witryny i zasadniczo są używane do świadczenia, utrzymywania i doskonalenia naszych usług: 
Nazwa pliku cookie Cel
Language Ten plik cookie zapamiętuje domyślny język użytkownika.
_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,
S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

Te pliki cookie są używane do gromadzenia informacji na temat korzystania z naszej Witryny przez Odwiedzających, w tym także danych dotyczących sekwencji uruchamianych linków oraz aktywności w Witrynie.
Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące liczby Odwiedzających Witrynę, jak Odwiedzający trafili na tę Witrynę i które ze stron przeglądali.
Wszelkie dane gromadzone z wykorzystaniem tych plików cookie są anonimowe i nie są unikalne dla użytkownika do momentu zalogowania się przez niego jako PA lub Klient. 

Pliki cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki (np. w sekcji „Preferencje” lub „Opcje internetowe”). Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje Witryny mogą nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie zostaną wyłączone. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie i ich usuwania można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/.


Rodzaje danych osobowych, jakie przetwarzamy

Za pomocą plików cookie wymienionych powyżej w sekcji „W jaki sposób gromadzimy i pozyskujemy Państwa dane osobowe” gromadzimy informacje o sposobie, w jaki korzystają Państwo z naszej Witryny, Państwa adresie IP, rodzaju przeglądarki oraz systemie operacyjnym.

Dodatkowo, gdy kontaktują się Państwo z nami przez różne kanały komunikacji, gromadzimy Państwa dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Mogą Państwo podać dobrowolnie także inne dane osobowe związane z Państwa zapytaniami lub uwagami. Zachęcamy jednak, by nie podawać większej ilości danych osobowych niż jest to konieczne do udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa zapytania lub uwagi. 

Inne dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Jeżeli zajdzie potrzeba przetwarzania innych danych osobowych dotyczących Państwa, dopilnujemy, aby zostali Państwo o tym poinformowani oraz aby odbywało się to na ważnej podstawie prawnej (np. na podstawie Państwa zgody).


W jaki sposób korzystamy z zebranych danych osobowych 

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne:
(I) do realizacji Państwa umowy z nami lub do podjęcia na Państwa życzenie kroków przed zawarciem umowy z nami; 
(II) do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w tym do:
zapewnienia zgodności z przepisami nakładającymi na nas obowiązek przechowywania danych;
zapewnienia zgodności z innymi przepisami, które mogą nas obowiązywać.
(III) do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym do: 
 • udzielania odpowiedzi na Państwa uwagi lub zapytania;
 • kontaktowania się z Państwem;
 • rozwoju, oceny i doskonalenia naszych produktów, działalności oraz usług, w tym w zakresie:
- śledzenia i analizowania korzystania przez Państwa z naszych usług;
- anonimizacji Państwa danych osobowych w celu przeprowadzenia analizy informacji uniemożliwiających Państwa identyfikację;
- doskonalenia naszych usług; 
 • zabezpieczenia i ochrony nas oraz innych przed oszustwami, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami;
 • zapewnienia zgodności z politykami firmy i standardami branżowymi; 
 • przetwarzania danych osobowych na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych. 


W jaki sposób przekazujemy dane osobowe innym podmiotom

Amway nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie wymienia się Państwa danymi osobowymi. Państwa dane osobowe przekazujemy sobie wzajemnie jako współadministratorzy oraz:
 • powiązanym podmiotom sprzedaży bezpośredniej z całego świata prowadzącym działalność pod firmą Amway, którym ujawnienie przez Amway danych osobowych jest z uzasadnionych względów konieczne lub pożądane; 
 • dostawcom rozwiązań infrastrukturalnych, platformowych lub oprogramowania jako usługi, usług tworzenia oprogramowania, usług utrzymywania systemów informatycznych, usług zarządzania dokumentacją lub usług marketingowych; 
 • organom państwowym lub innym osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone prawem lub w rozsądnym zakresie wymagane w celu ochrony praw, interesów prawnych, mienia lub bezpieczeństwa Państwa, innych osób lub nas samych.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Zgromadzone dane osobowe na temat Państwa przekazujemy podmiotom w organizacji Amway oraz usługodawcom będącym osobami trzecimi przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu. Niektóre z tych firm i usługodawców mają siedziby w krajach innych niż kraj, w którym dane osobowe zostały pierwotnie zebrane. Prawo obowiązujące w tych krajach może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, co kraj, w którym Państwo pierwotnie udostępnili swoje dane osobowe. W momencie przekazywania Państwa danych osobowych do innych krajów będziemy chronić te dane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) przekazywanych do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, wprowadziliśmy zabezpieczenia umowne (w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych poza EOG) lub wykorzystujemy równoważny mechanizm prawny w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniach, jakie wprowadziliśmy w celu ochrony Państwa danych osobowych przekazywanych poza EOG (w tym także, jak uzyskać kopię lub zapoznać się z tymi zabezpieczeniami), prosimy skontaktować się z nami pod adresem PrivacyOffice@amway.com.


W jaki sposób chronimy dane osobowe 

Utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe, które przetwarzamy, przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, dostępem, ujawnieniem lub użyciem. 


Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których te dane gromadzimy (patrz punkt „W jaki sposób korzystamy z zebranych danych osobowych” powyżej), chyba że prawo wymaga lub przewiduje inaczej. W przypadku pytań dotyczących okresu przechowywania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt przy użyciu informacji kontaktowych podanych poniżej. 


Linki do innych witryn

Witryna może zawierać linki do witryn prowadzonych przez osoby trzecie, których praktyki w zakresie informacji i prywatności mogą być odmienne od naszych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie informacji lub prywatności stosowane przez osoby trzecie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności dostępną na wszystkich witrynach osób trzecich przed skorzystaniem z tych stron lub podaniem na nich lub za ich pośrednictwem jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji.


Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Firma Amway może okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy Państwa o wszelkich istotnych zmianach w Polityce prywatności przez witrynę Amway, w oficjalnych publikacjach Amway lub z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji. Wszelkie zmiany wejdą w życie z dniem publikacji, chyba że w komunikacie zostanie określone inaczej.


Przysługujące Państwu prawa

Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawnych, przysługują Państwu następujące prawa w zakresie ochrony danych: 


Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli są, przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas o udostępnienie kopii Państwa danych osobowych. 


Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o sprostowanie Państwa danych osobowych, które Państwa zdaniem są nieprawidłowe. Mają Państwo również prawo zwrócić się do nas o uzupełnienie danych, które Państwa zdaniem są niekompletne. Prawo to obowiązuje zawsze. 


Prawo do usunięcia danych 

Prawo do usunięcia danych, nazywane również „prawem do bycia zapomnianym”, umożliwia zgłoszenie żądania usunięcia lub wykasowania Państwa danych w przypadku, gdy nie ma istotnego powodu uzasadniającego ich dalsze wykorzystywanie przez nas. Nie stanowi ono generalnego prawa do usunięcia danych, ponieważ istnieją wyjątki, np. możemy być prawnie zobowiązani do przechowywania Państwa danych.


Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach.


Prawo do przenoszenia danych 

Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które nam Państwo przekazali. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas o przeniesienie przekazanych nam danych do innej organizacji lub przekazanie ich Państwu. 


Prawo do wycofania zgody

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych, do jakiego doszło w oparciu o udzieloną zgodę przed jej wycofaniem.


Prawo do sprzeciwu 

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy mieć poważne i uzasadnione powody przemawiające za ich dalszym wykorzystywaniem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych praw, prosimy skontaktować się z nami pod adresem PrivacyOffice@amway.com 


Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia do sposobu wykorzystywania lub przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy skontaktować się z naszym Biurem Ochrony Prywatności (dane kontaktowe podano poniżej), które zbada sprawę i przekaże Państwu odpowiedź. Jeżeli otrzymana odpowiedź nie będzie dla Państwa satysfakcjonująca, mogą Państwo mieć prawo — w zależności od prawa kraju Państwa zamieszkania lub zatrudnienia — do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.


Kontakt z Amway

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jeżeli chcieliby Państwo zaktualizować swoje dane albo skorzystać z przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się z biurem lokalnym, korzystając z formularza kontaktowego, lub z naszym Biurem Ochrony Prywatności wysyłając wiadomość e-mail (PrivacyOffice@amway.com).

Prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo do rezygnacji z tej decyzji w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na legalne przetwarzanie danych dokonane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody, przed decyzją o jej wycofaniu. 

Ponownie wyraź zgodę.