Witamy na Oficjalnej Witrynie Internetowej Amway Polska.

 Amway – Zasady Korzystania z Witryny Internetowej 

Dostęp do witryny internetowej www.amway.pl („Witryna Amway”) oraz korzystanie z niej, jak również informacje, materiały, produkty oraz usługi oferowane za pośrednictwem Witryny Amway podlegają niniejszym zasadom korzystania z witryny internetowej („Zasady Korzystania z Witryny”). 

Ponadto Przedsiębiorców Amway, Stałych Klientów Plus oraz Stałych Klientów obowiązują Zasady współpracy z Amway oraz Dokumenty Szczegółowe Amway, zaś w przypadku zakupów produktów lub usług obowiązują w Amway „Zasady zamawiania produktów”. 

Zasady Korzystania z Witryny podlegają aktualizacji. Zaktualizowane wersje dokumentu będą umieszczane na Witrynie Amway oraz zaczynają obowiązywać z chwilą ich umieszczenia. Korzystając z Witryny Amway powinni Państwo regularnie sprawdzać, czy Zasady Korzystania z Witryny nie zostały zaktualizowane lub zmienione. 

Witryna Amway zawiera informacje na temat Amway, możliwości biznesu Amway oraz produktów i usług oferowanych przez Amway. Korzystanie z Witryny Amway podlega przepisom prawa polskiego. Amway zrzeka się odpowiedzialności wynikającej z korzystania z Witryny Amway spoza terytorium Polski. 

Kliknij następujące linki, aby przejść bezpośrednio do danego rozdziału:

1. Części Witryny Amway zabezpieczone hasłem

2. Polityka Prywatności dla odwiedzających Witrynę Amway 

3. Prawa autorskie oraz korzystanie z materiałów umieszczonych na Witrynie Amway

4. Linki do innych witryn

5. Umieszczanie linków do Witryny Amway na innych witrynach

6. Ograniczenie odpowiedzialności, wyłączenia oraz zwolnienie od odpowiedzialności

7. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Witryny Amway za naruszenia Zasad Korzystania z Witryny

8. Klauzula salwatoryjna

9. Właściwość prawa i sądu

 1. Części Witryny Amway zabezpieczone hasłem

Zabezpieczone hasłem części Witryny Amway są przeznaczone wyłącznie dla Przedsiębiorców Amway i ich klientów oraz Stałych Klientów Plus/Stałych Klientów na terytorium Polski. Jeżeli nie znacie Państwo jeszcze Przedsiębiorcy Amway, a chcielibyście się z nim skontaktować, prosimy o skorzystanie z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie www.amway.pl.

Uwaga: Haseł nie należy udostępniać osobom trzecim, jak również należy je chronić przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku otrzymania informacji o nieuprawnionym korzystaniu z prywatnego hasła, należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Amway. Amway zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem haseł.

2. Polityka Prywatności dla odwiedzających Witrynę Amway

Wszelkie dane osobowe przekazane Amway w trakcie korzystania z Witryny Amway będą przetwarzane i przekazywane zgodnie z Polityka prywatności Amway. W przypadku rejestracji lub zalogowania się jako Przedsiębiorca Amway, Stały Klient Plus lub Stały Klient, dodatkowo obowiązuje Polityka Prywatności Przedsiębiorców Amway i Stałych Klientów Plus i Stałych Klientów. W przypadku zalogowania się jako Klient, obowiązuje Polityka Prywatności dla odwiedzających Witrynę Amway. 

 Wszystkie informacje przekazane Amway w trakcie korzystania z Witryny Amway winny być poprawne, kompletne oraz aktualne. Jeżeli zajdą uzasadnione wątpliwości, iż przekazane informacje są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne, dostęp do Witryny Amway może zostać ograniczony lub zablokowany.

3. Prawa autorskie oraz korzystanie z materiałów umieszczonych na Witrynie Amway

Witryna Amway oraz materiały umieszczone na Witrynie Amway są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, prawami do nazw handlowych oraz znaków towarowych, w tym do nazwy „Amway” oraz do Logo Amway, zaś ich posiadaczem jest Amway bądź też Amway korzysta z nich na podstawie umowy licencji lub za zgodą właściciela tych praw. Materiały chronione prawami własności intelektualnej obejmują projekt, układ, wygląd, stylistykę, grafikę, fotografie, wizerunki, artykuły, historie oraz inne materiały dostępne na Witrynie Amway (łącznie zwane „Materiałami z Witryny”). 

Reprodukowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub wprowadzanie do domeny publicznej w inny sposób Materiałów z Witryny wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Amway. Na zasadzie wyjątku od tej reguły, Amway udziela Przedsiębiorcom Amway oraz Stałym Klientom Plus ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na korzystanie z Materiałów z Witryny jedynie w celu prowadzenia ich działalności w charakterze Przedsiębiorców Amway lub Stałych Klientów Plus poprzez pobieranie, zapisywanie, drukowanie, kopiowanie, udostępnianie lub wyświetlanie Materiałów z Witryny, pod warunkiem, że będą miały niezmienioną formę i że podane zostanie ich źródło pochodzenia w przypadku ujawnienia Materiałów z Witryny osobom trzecim. W przypadku dodatkowych pytań odnośnie korzystania z Materiałów z Witryny, prosimy o kontakt z Amway za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Prawo do korzystania z części Witryny Amway zabezpieczonych hasłem przysługujące Przedsiębiorcy Amway, Stałemu Klientowi Plus lub Stałemu Klientowi wygasa wraz z rozwiązaniem umowy z Przedsiębiorcą Amway, Stałym Klientem Plus lub Stałym Klientem bez konieczności podejmowania przez Amway jakichkolwiek dodatkowych czynności. W przypadku rozwiązania umowy, Przedsiębiorca Amway, Stały Klient Plus lub Stały Klient jest zobowiązany usunąć lub zniszczyć wszystkie zapisane, wydrukowane lub skopiowane materiały, chyba że obowiązek ich zachowania wynika z przepisów prawa.

4. Linki do innych witryn

Na Witrynie Amway mogą zostać umieszczone linki do witryn zewnętrznych innych podmiotów, co do których Amway nie posiada żadnej kontroli. Amway nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub materiały umieszczone na tych witrynach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami korzystania oraz polityką w sprawie ochrony danych osobowych na wszystkich witrynach innych podmiotów przed rozpoczęciem korzystania z nich lub przed przekazaniem danych osobowych bądź innych informacji na tych witrynach lub za ich pośrednictwem.

5. Umieszczanie linków do Witryny Amway na innych witrynach

Umieszczenie linku do witryny www.amway.pl na witrynach innych podmiotów wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Amway. Jeżeli chcieliby Państwo umieścić link do Witryny Amway na innej witrynie, prosimy o kontakt z Amway za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

6. Ograniczenie odpowiedzialności, wyłączenia oraz zwolnienie od odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, ani Amway ani podmioty powiązane Amway nie ponoszą odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub jakiegokolwiek innego rodzaju szkody, w tym w szczególności szkody majątkowe, utratę możliwości użytkowania, utratę zleceń, straty gospodarcze, utratę danych lub utratę zysku, wynikające z korzystania lub dostępu przez Państwa do Witryny Amway bądź niemożności korzystania lub uzyskania dostępu do Witryny Amway lub informacji tam zawartych. 

Amway dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje i materiały umieszczone na niniejszej Witrynie będą poprawne. Niemniej jednak Amway nie może zagwarantować poprawności wszystkich informacji i materiałów umieszczonych na Witrynie Amway, a także nie przyjmuje odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji i materiałów umieszczonych na niniejszej Witrynie. Amway nie może zapewnić, że funkcjonowanie niniejszej Witryny będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, bądź że niniejsza Witryna jest wolna od wirusów lub innych elementów, które mogą być szkodliwe dla sprzętu lub oprogramowania. Amway nie gwarantuje kompatybilności Witryny Amway ze sprzętem i oprogramowaniem, z którego Państwo korzystają, jak również nie gwarantuje, że Witryna Amway będzie dostępna przez cały czas lub w danym konkretnym czasie.

Państwo zobowiązują się zabezpieczyć i zwolnić Amway i podmioty powiązane Amway od odpowiedzialności lub strat wynikających z naruszenia przez Państwa niniejszych Zasad Korzystania z Witryny bądź ze skorzystania przez Państwa z Witryny Amway. 

7. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do Witryny Amway za naruszenia Zasad Korzystania z Witryny

W przypadku naruszenia niniejszych Zasad Korzystania z Witryny, zaś w szczególności w przypadku wykorzystywania Witryny Amway lub jej indywidualnych elementów do innych niż jej zamierzony cel, dostęp do Witryny Amway może zostać ograniczony lub zablokowany.

Amway zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej modyfikacji, zablokowania lub zlikwidowania Witryny Amway lub jej treści w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny. 

8. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Zasad Korzystania z Witryny Amway będzie nieważne lub zostanie uznane za nieważne przez sąd, nie spowoduje to nieważności pozostałych postanowień.

9. Właściwość prawa i sądu

Prawem właściwym dla korzystania z Witryny Amway oraz dla niniejszych Zasad Korzystania z Witryny Jest prawo polskie. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, polskie sądy będą posiadały wyłączną właściwość merytoryczną i miejscową w przypadku wszelkich sporów wynikających z korzystania z Witryny Amway lub niniejszych Zasad Korzystania z Witryny Amway bądź z nimi związanych.